HeidelbergCement NE og Felleskjøpet arbeider med å bygge verdens første fossilfrie båt

Miljø og bærekraft

For Heidelberg Materials betyr bærekraft å ta et langsiktig ansvar i den daglige virksomheten. Gjennom ansvarlig areal- og ressursforvaltning, energieffektiv produksjon og logistikk, åpen kommunikasjon og etterrettelige prosesser skal uttakene og produksjonsenhetene våre drives i samsvar med konsernets bærekraftsmål og lokale og nasjonale myndighetskrav. 

For Heidelberg Materials er bærekraft en integrert del av selskapets strategi for alle forretningsområder. Sentralt står å redusere klimagassutslippene. Gruppen har et mål om å redusere disse utslippene med 30 prosent innen 2025, i forhold til 1990. Man er allerede godt i gang, i 2019 var reduksjonen på 22 prosent. I 2050 er målet å levere karbonnøytral betong. Målene er eksternt verifisert til å være i tråd med målene i Paris-avtalen av Science Based Targets initiative (SBTi).    
 
Heidelberg Materials har publisert egne bærekraftsrapporter siden 2010. Disse er utarbeidet i tråd med de internasjonalt anerkjente standardene Global Reporting Initiative (GRI). Heidelberg Materials har også forpliktet seg etter UN Global Compact, som er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Gruppens bærekraftsrapport fungerer også som en status-rapport for implementering av de ti prinsippene i UN Global Compact. 
 
Gruppens «Sustainability Commitments 2030» er bygget på FNs bærekraftsmål og beskriver de viktigste aktivitetene på området det nærmeste ti-året. Foruten CO2 og andre utslippskomponenter, er sentrale temaer blant annet biologisk mangfold, sirkulær økonomi, vannforbruk, godt naboskap og HS (helse og sikkerhet).

Vi forplikter seg til å følge den politikk og de retningslinjer som settes fra Heidelberg Materials Group, gjeldende lover og forskrifter og til å bidra til en kontinuerlig forbedring av alle systemer for ledelse og prosess. Vår virksomhet skal være preget av industrielle holdninger og langsiktighet i forhold til kunder, ansatte, leverandører og samfunnet for øvrig 

Gjertrud Halsne

Environmental Manager

Helse og sikkerhet

Om HMS hos oss