Generelle Salgsbetingelser

1. Anvendelse

Disse generelle salgsbetingelsene gjelder for salg av masser (produkter) fra Heidelberg Materials Tilslag AS dersom ikke annet er avtalt med kjøper. Avvik fra de generelle betingelsene må avtales skriftlig mellom partene for at avtalen skal være gjeldende. Kjøperen anses å ha akseptert vilkårene, forutsatt at Heidelberg Materials Tilslag AS har i tilbud, bekreftelser, leveringsavtaler eller på en annen måte bekreftet at bestemmelsene anvendes av oss. Leveringsavtalen, vårt tilbud eller ordrebekreftelser går foran disse generelle bestemmelsene.

2. Kvalitet, produktinformasjon etc.

Heidelberg Materials Tilslag AS skal sørge for at produktet leveres med den kvaliteten som er spesifisert i tilbudet, ordrebekreftelsen, leveringsavtalen eller i en skriftlig avtale som partene har inngått. Dersom kvaliteten ikke er spesifisert gjelder CE deklarasjoner og ytelseserklæringer som fremgår av europastandarden CEN/TC154 under forutsetning at produktet omfattes av denne standarden. Produktinformasjon i markedsføring, tekniske publikasjoner, brosjyrer og nettsider er bindende i den grad det benyttes i tilbud, ordrebekreftelser eller leveringsavtaler.

3. Leveringsbetingelser

Levering skal skje på avtalt tidspunkt og sted iht. avtalen. Dersom ikke annet er avtalt, skal levering ved båtleveranser skje ved CFR Incoterm 2010, Cost and freight. For billeveranser gjelder Incoterms FCA Incoterm 2010, fritt opplastet fra vårt lager. Ellers gjelder andre avtalte Incoterms. Beregning av tonnasje er basert på Heidelberg Materials Tilslags vekter. Leveringsdag og tid skal avtales i god tid i forkant. Dersom ikke annet er avtalt, vil levering anses som riktig ved +/- 3 timer i forhold til avtalt leveringstid. Ved ønske om levering utover tonnasje eller produkter i avtalen eller ordrebekreftelsen, skal kjøper levere en skriftlig leveringsplan til oss med ønsket produkt og leveringstidspunkt. En slik leveringsplan kan også inneholde bestemmelser om spesifikke avropstider for visse produkter. Leveringsplanen skal bekreftes skriftlig av Heidelberg Materials Tilslag.

4. Tidsforlengelse

Hver av partene har rett til å forlenge leveringsperioden for kjøp dersom det skulle bli forhindret av den andre part eller at det skjer noe som er utenfor partenes kontroll. Tidspunktet for levering blir da forflyttet til dette er oppklart. For å være berettiget en slik forlengelse kreves det at partene straks informerer hverandre om forsinkelsen. Omstendigheter utenfor vår kontroll, som nevnt ovenfor, utgjør bl.a. arbeidskonflikter, knapphet på transportmidler, vareknapphet, restriksjoner på bruk av drivstoff og maskinhavari, force majeure.

5. Forsinkelse

Man skal umiddelbart gi beskjed til den andre part om eventuelle forsinkelser, og når levering eller mottak kan gjennomføres. Kan ikke motparten akseptere forsinkelsen, skal han umiddelbart varsle den andre part. Ellers kan han ikke kreve erstatning for skader dersom leveransen blir forsinket. Det foreligger en forsinkelse dersom leveransen ikke skjer på avtalt leveringsdag, med mindre motparten har rett til forlengelse av leveransetiden. Erstatningskrav forårsaket av forsinkelse skal håndteres i hvert enkelt tilfelle gjennom dokumentasjon av kostnader påløpt grunnet forsinket levering.

Dersom kompensasjonen for forsinkelse ikke dekker de direkte kostnadene som parten har blitt påført, har han rett til erstatning for eventuelle direkte, verifiserte kostnader. For å være berettiget til slik kompensasjon kreves det at kunden umiddelbart varsler Heidelberg Materials Tilslag om sitt krav og uten forsinkelse viser dokumentasjon for kravet. Vårt ansvar ved forsinkelse er begrenset til 10 % av kjøpesummen for den del av leveransen er forsinket. Vi har ikke noe ansvar for eventuelle forsinkelser utover det som er fastsatt i denne paragraf 5.

6. Priser og betalingsvilkår

Hvis ikke annet er avtalt, er prisen i norske kroner (NOK). Alle priser eks. mva og eks. kai-, vare-, tonnasje- og NOx-avgift. Prisen inkluderer heller ikke transportkostnader eller arbeid som ikke er inkludert i Heidelberg Materials Tilslags tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale. Dersom prisen ikke er fastsatt på forhånd, gjelder de priser som fremgår av vår prisliste, tilbud, leveringsavtale eller ordrebekreftelse. Betaling skal skje senest pr 30 dager etter levering. Vi har rett til å kreve kontantbetaling, forskuddsbetaling, eller annen sikkerhet for kundens betalingsevne. Vi har også rett til å vente med eventuelle ytterligere leveranser til kunden. Ved betaling etter forfall, belastes renter i henhold til gjeldende satser for forsinkelsesrente.

7. Eiendomsrett

Heidelberg Materials Tilslag har eiendomsrett i salgsgjenstanden inntil kjøpesummen er fullt betalt.

8. Reklamasjon

Når kunden mottar varen, skal kunden undersøke om det foreligger noen mangler ved produktet som ikke er nevnt i tilbudet, ordrebekreftelsen eller leveringsavtalen. Kunden bekrefter mottaket ved å signere på en følgeseddel. Kunden skal bekrefte at levering er funnet sted på rett tid og sted, og at han har mottatt den mengden og kvalitet som er angitt i følgeseddelen. Dersom det foreligger mangler ved salgsgjenstanden, skal kunden reklamere snarest, og senest etter 24 timer etter levering melde fra til Heidelberg Materials Tilslag. Mangler som ikke blir oppdaget ved mottakskontrollen, skal dokumenteres av kunde uten forsinkelse, senest innen 8 dager etter at mangelen burde blitt oppdaget. Reklamasjon skal skje skriftlig. Ved kvalitetsavvik eller lignende skal kunden sende tilbake en prøve av produktet. Vi har ikke ansvar for mangelen dersom kunden reklamerer etter tidsfristen.

9. Ansvar ved feil og mangler

Produktet skal leveres i henhold til kvalitet som er beskrevet i punkt 2. Ved eventuelle mangler forplikter Heidelberg Materials Tilslag seg til å erstatte varen som har feil eller mangel med en omlevering eller en tilleggs-levering. Alternativt kan vi komme med et prisavslag dersom mangelen er av mindre betydning for kunden eller dersom vi vurderer kostnader for omlevering ikke er rimelig i forhold til feilen eller mangelens omfang. Dersom kjøper ikke reklamerer på produktet til angitt tid i punkt 8, skal kunden vise at produktet ikke oppfyller de spesifikasjonene som er angitt i avtalen og at feilen ikke har blitt oppdaget i mottakskontrollen. Heidelberg Materials Tilslag er ikke ansvarlig for eventuell skade forårsaket av feil håndtering eller bruk av produktet, eller skader og mangler son av andre grunner er knyttet til kjøperen.

Vårt ansvar ved feil eller mangel er begrenset til 10% av kjøpesummen for leveransen. Kjøperen har ikke rett til å gjøre andre krav mot Heidelberg Materials Tilslag som resultat av feil eller mangler ved produktet. Vi har ikke ansvar for feil eller mangler utover det som er fastsatt i punkt 9.

10. Ansvarsbegrensning

Heidelberg Materials Tilslag er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap, for eksempel produksjon, tap av fortjeneste eller andre følgeskader og tap som oppstår under denne avtalen.

Vårt ansvar etter denne avtalen er underlagt de begrensninger som er angitt på forsinkelsen og feil / mangler i nr. 5 og 9 ovenfor. Kjøper skal så langt det er praktisk mulig, begrense sine skader.

11. Force Majeure

Hver av partene fritas for sine forpliktelser i den grad vedkommende er blitt forhindret av force majeure. Eventuell force majeure skal straks varsles til den annen part. (Naturkatastrofer, lovlige streiker, krig etc.) Hver av partene kan ved skriftlig varsel til den annen part heve kontrakten dersom leveransen er forsinket med mer enn seks (6) måneder som følge av Force Majeure.

12. Brudd på avtale

Hvis det viser seg etter kjøpet at den ene parts handling eller de økonomiske forholdene er slik at det er sterke grunner til å tro at han ikke vil oppfylle en vesentlig del av sine forpliktelser, kan motparten suspendere og holde sine ytelser og kreve at akseptabel sikkerhet blir gitt for riktig ytelse. Hvis sikkerhet ikke er gitt umiddelbart, kan parten heve kjøpet med hensyn til den del av avtalen som ikke er fullført. Kjøper skal ikke i kraft av denne paragraf 12 betale ved Heidelberg Materials Tilslags feil / ufullstendige levering.

13. Insolvens

Heidelberg Materials Tilslag gis rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom kjøper går konkurs eller åpner gjeldsforhandlinger eller blir utsatt for tvangsinndrivelse grunnet betalingsproblemer, eller det av annen årsak er rimelig grunn for Heidelberg Materials Tilslag til å tro at kjøper har betalingsproblemer.

14. Avbestilling

Dersom kjøperen avbestiller eller endrer det bestilte produktet etter at Heidelberg Materials Tilslag har startet leveransen, har vi rett til erstatning for kostnader som transport, lasting, lossing etc. 

15. Overdragelse

Kjøper kan ikke overdra rettigheter og plikter etter denne avtalen til tredjemann uten Heidelberg Materials Tilslags samtykke.

16. Heving av avtale

Dersom en part gjør seg skyldig i vesentlig mislighold, har den andre parten rett til å heve avtalen og kreve erstatning fra den fornærmende part. En part som har til hensikt å søke erstatning for motparten vesentlig mislighold skal underrette den annen part uten forsinkelse. Hvis ikke, fradras retten til å motta slik erstatning.

Dersom Heidelberg Materials Tilslag er skyldig i vesentlig mislighold gjelder begrensning av ansvar som fastsatt i punkt 10 ovenfor.

Dersom kunden avbryter kontrakten uten gyldig grunn, blir kunden erstatningsansvarlig for eventuelle skader Heidelberg Materials Tilslag har blitt påført som følge av hevingen.

17. Norsk rett og tvister

Denne avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

Partene vedtar Jæren tingrett som rett verneting.

 

Rev.31.07.2023

Per Morten Helland

Administrerende Direktør